Contignü prinzipal

Gran laûr de convinziun

Dal 1993 incà à i comuns de Südtirol la poscibilité de firmé na convenziun cun la defenüda zivica. Cun chësta acordanza po i zitadins di comuns damanè la defenüda zivica tl caje de chestiuns aministratives. Canche Volgger â surantut süa inćiaria â indere apëna mec i comuns sotescrit chësta convenziun. Dl 2006 êl da fà l’emendamënt di statuć de comun. Cun na lëtra a düć i ombolć é Volgger piada ia cun na ofensiva generala. „Dantadöt te comuns, olache al é lians familiars strënć, damana i zitadins ion la defenüda zivica, ćiodiche ai la sënt sciöche istituziun independënta, che n’é nia trata ite te ći che al sozed te paîsc. Sciöche I savëis po n comun agì ćiamò n iade tan dlungia i zitadins y aladô di prozedimënć, che al sarà dagnora zitadins che damana do vigni informaziun di rapresentanć de comun“, scriô Volgger. Le resultat ê che düć i 116 comuns de Südtirol tolô la dezijiun de odëi danfora te so statut la istituziun dla defenüda zivica.

Volgger à investì tröp tëmp por se davagné la crëta di comuns. Te n gröm de dialogs personai cun i ombolć, i referënć y i secreters de comun àra porvè de splighé ćiügn che ê i vantaji de na te’ colaboraziun. „Impormò canche i comuns à odü ite na intervenziun dla defenüda zivica sciöche oportunité por mioré l’ativité aministrativa y les relaziuns cun i zitadins éra jüda da laurè adöm te na manira costrutiva“, sotlignëia Volgger tla relaziun anuala dl 2006. En chël ann à finalmënter 36 di 116 comuns sotescrit la convenziun. Dl 2007 él ćiamò gnü d’atri diesc comuns laprò. Dl 2010 finalmënter à cun Laiun (ai 14 d’aurì) y Türesc tla Val Müstair (ai 13 de mà) inće i ultims dui comuns firmé la convenziun. Al dedaincö s’à düć i comuns impegné de laurè adöm cun la defensuria popolara. Vigni zitadin dla provinzia po damanè la defenüda zivica tl caje de na litiga cun so comun. Le numer di caji tratà é porchël tres indô chersciü ti ultims agn. Gonot damana i zitadins la defensuria popolara, ćiodiche al ti é gnü refodè de podëi ejaminé i documënć. Ti comuns él dlungia i problems iuridics gonot inće problems personai, propi chilò é la odlada ogetiva, zënza emoziuns da defora n gran vantaje por dötes les perts atocades dala litiga.
Tles gran citês de Südtirol Balsan, Porsenù y Maran él inće gnü chirì fora aposta porsones de referimënt competëntes, che se fistidiëia dl contat cun la defenüda zivica. An à odü ite che chësc é valch dër de ütl, insciö é la colaboraziun cun les aministraziuns dassënn miorada.

30 agn defenüda zivica te Südtirol
  Titul Download

L ie de bujën avëi nstalà l PDF Reader, acioche n posse giaurì y udëi i documënc tl format PDF che ie sun chësta plata.
Desciariede sën
Free PDF
PDF Reader
Adobe© Reader©
Adobe© Reader©

Relazione la Difesa civica in Italia 2014/15 [Publicazions]
Relazione la Difesa civica in Italia 2014/15
  1. PDF (1026 KB)